Kognosance

Site Setup is Under Way

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।


ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥